மீண்டும் புதுப் பொலிவுடன் தமிழ் நெட்வேர்க்.


> கா‌‌க்‌கி ச‌‌ட்டை‌க்கு‌ள் கே‌ப்ட‌ன்

முத‌ன் முதலாக த‌ன் இய‌க்க‌த்‌தி‌ல் உருவாகு‌ம் ‌விருத‌கி‌ரியை பொருமையாக எடு‌த்து வரு‌கிறா‌ர் கே‌ப்ட‌ன் ‌விஜயகா‌ந்‌த். காவ‌ல்துறை அ‌திகா‌ரியாக வரு‌ம் அவ‌ர் நா‌ட்டு ம‌க்க‌ளி‌ன் தோழனாக இரு‌ந்து வா‌ழ்‌க்கை‌க்கு வ‌ழிகா‌ட்டியாக இரு‌க்க‌ப் போ‌கிறா‌ர்.

கு‌றி‌ப்பாக மாணவ‌ர்களை ‌திரு‌த்தும‌் ‌விதமாக இ‌ப்பட‌த்‌தி‌ன் கதை ‌பி‌ன்ன‌ப்ப‌ட்டிரு‌க்‌கிறது எ‌ன்று சொ‌ன்னாலு‌ம் இது பல பட‌ங்‌க‌ளி‌ன் உ‌ல்டாவா‌ம்.

கு‌றி‌ப்பாக டே‌க்க‌ன் எ‌ன்ற ஆ‌ங்‌கில‌ப் பட‌த்‌தி‌ன் கதை ப‌ற்ற ‌‌விஜயகா‌ந்‌திட‌ம் சொ‌ல்ல, அதையே எடு‌க்கலா‌ம் எ‌ன்று கூ‌றியு‌ள்ளா‌ர்.

மேலு‌ம், அரவா‌ணிக‌ள் ப‌ற்‌றிய தவறான க‌ண்ணோ‌ட்ட‌த்தை போ‌க்கு‌ம் ‌விதமாக அவ‌ர்களு‌க்கு ஆறுதலான ‌வி‌ழி‌ப்புண‌ர்வு கா‌ட்‌சிகளு‌ம் பட‌த்‌தி‌ல் இட‌ம்பெ‌ற்று‌ள்ளனவா‌ம். காவ‌ல்துறை கேர‌க்ட‌ரி‌ல் கே‌ப்ட‌ன் நடி‌த்தா‌ல் ‌நி‌ச்சய‌ம் அ‌ப்பட‌ம் வெ‌ற்‌றிதா‌ன் எ‌ன்‌கி‌ன்றன‌ர் அவரது தொ‌ண்ட‌ர்க‌ள்.
Share on Google Plus

About Media 1st

உலகின் உண்மையை உரக்க சொல்வோம் வாழ்க தமிழ் மொழி வளர்க தமிழ் மொழி.